Thông báo về việc mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài giờ
Căn cứ kết quả khảo sát của sinh viên về nhu cầu sử dụng không gian Thư viện ngoài giờ; Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin và Thư viện về việc phục vụ độc giả ngoài giờ theo Tờ trình số 07/TTr-TTTV ngày 23 tháng 2 năm 2024; Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và toàn thể sinh viên về việc mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài giờ như sau:
Hướng dẫn tham gia họp trên TEAMS
Trên máy tính Window và điện thoại thông minh
Hướng dẫn đăng ký MICROSOFT TEAMS
Trường đại học Kiên Giang đã đăng ký và đã được Microsoft hỗ trợ cho toàn thể giảng viên và sinh viên trường có thể sử dụng bộ Microsoft Office miễn phí (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams…)
Khai thác Thư viện số của Đại học Cần Thơ
Độc giả khi đến khuôn viên Trung tâm Thông tin và Thư viện Trường Đại học Kiên Giang có thể truy cập khai thác Thư viện số của Trường Đại học Cần Thơ do Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ hỗ trợ.