Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:01
Lượt xem: 26464
Cơ cấu tổ chức

1. Giới thiệu

   Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập ngày 12/10/2015 theo quyết định số 330/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang với nhiệm vụ chính là phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu trong thư viện. Hiện nay, Trung tâm đang tiến hành xây dựng Thư viện Điện tử nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng và sinh viên trong nhà trường.

   Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, BGH cùng sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các phòng, ban, các khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường nên Trung tâm đã chủ động xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả CBVC trong Trung tâm để cùng thực hiện. CBVC trong Trung tâm đa số có tuổi đời còn trẻ nên rất năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm trong công việc; luôn khắc phục khó khăn, nhiệt tình giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từng thành viên đã xác định được vai trò, trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch Trung tâm đã đề ra.

2. Sơ đồ tổ chức