Ngày đăng bài: 08/11/2020 13:54
Lượt xem: 10736
Danh sách nhân sự

Trung tâm Thông tin - Thư viện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

1

Nguyễn Văn Rạng

P.GĐ Phụ trách

ThS

nvrang@vnkgu.edu.vn

2

Nguyễn Văn Lẹ

PGĐ

TS

nvle@vnkgu.edu.vn

3

Võ Hoàng Nhân

Chuyên viên

Kỹ sư

vhnhan@vnkgu.edu.vn

4

Mai Như Ngọc

Biên tập viên

Cử nhân

mnngoc@vnkgu.edu.vn

5 Nguyễn Hoàng Phúc Chuyên viên Cử nhân

nhphuc@vnkgu.edu.vn

6 Huỳnh Thị Kim Thùy Thư viện viên Cử nhân

htkthuy@vnkgu.edu.vn

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên Cử nhân

ntbngoc@vnkgu.edu.vn

8 Nguyễn Vĩnh Tân Chuyên viên Kỹ sư

nvtan@vnkgu.edu.vn

9 Trần Thanh Thơm Chuyên viên Cử nhân

ttthom@vnkgu.edu.vn