Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
TOEIC ICON R/C intensive / Jang Yeon Hwang, Darakwon Toeic research [28-03-2022]Các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và bài tập luyện thi theo chương trình TOEIC
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất : Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán / Phạm Thị Thoan ch.b. [31-12-2021]
Đầu mục:1
Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Kế toán: vốn bằng tiền-đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu; tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ; tiền lương và các khoản trích theo lương; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận, các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự : Dùng chung cho đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư / Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà (ch.b.), Phan Chí Hiếu... [31-12-2021]Giới thiệu kĩ năng nghiệp vụ của thẩm phán, kiểm soát viên, luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc về dân sự, vụ việc về kinh doanh, thương mại và vụ việc về lao động
Đầu mục:1