Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước. Chương trình chuyên viên chính / Ch.b.: Đinh Văn Mậu, Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn.. Ph.2, Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính : [01-12-2023]
Đầu mục:1
Những vấn đề chung về hành chính nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước. Quản lý công vụ và công chức. Quyết định quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước. Xây dựng và thực thi chính sách ...
Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên [30-11-2023]Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội trong nửa đầu nhiệm kì khoá IX; Mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kì còn lại của đại hội IX; Các chủ trương, giải phóng chủ yếu; Tổ chức thực hiện
Đầu mục:1
Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên [30-11-2023]
Đầu mục:1
Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội trong nửa đầu nhiệm kì khoá IX; Mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kì còn lại của đại hội IX; Các chủ trương, giải phóng chủ yếu; Tổ chức thực hiện
Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm / Yang Danh [29-11-2023]Giới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà trai, nhà gái...
Đầu mục:1
Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại / Lê Thị Thùy Ly [29-11-2023]
Đầu mục:1
Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
Luận về giai thoại / Triều Nguyên s.t., nghiên cứu [29-11-2023]Trình bày tổng quan về việc nghiên cứu giai thoại. Phân tích, tìm hiểu hệ thống giai thoại được nhìn nhận; nghệ thuật, nội dung và đặc điểm của giai thoại; vị trí cũng như đóng góp của giai thoại trong đời sống tinh thần của nhân dân
Đầu mục:1
Văn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo : Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / Nguyễn Thị Phương Châm [29-11-2023]Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
Đầu mục:1