Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 19399
Chức năng - nhiệm vụ

 

1. Chức năng

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (viết tắt là CNTT) trong lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, cũng như trong công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo phê duyệt của Hiệu trưởng;
 • Truyền thông, quảng bá hình ảnh, đưa thông tin hoạt động của nhà trường đến người học, phụ huynh, doanh nghiệp, đối tác và xã hội; hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và phát triển hệ thống thông tin thư viện, tiến tới hoạt động thư viện số phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện; phát hành, cung ứng các tài liệu, sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, cũng như các đơn vị tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Kiên Giang;
 • Quản lý điều hành Tổ quản trị mạng phục vụ công tác kỹ thuật, xúc tiến cập nhật thông tin từ các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử và điều phối hoạt động hệ thống thư điện tử của Nhà trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan về tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án CNTT và Thư viện của Nhà trường, đồng thời triển khai các công tác khác của Trung tâm, phục vụ nhu cầu đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài Trường.

Trung tâm có nhiệm vụ chính sau đây:

a) Công tác Công nghệ thông tin

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động và ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành;
 • Tham gia giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được ban hành;
 • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình hoạt động, dự án ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu và phát triển của Nhà trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng;
 • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến CNTT; tham gia nghiệm thu các tài sản liên quan đến CNTT, Thư viện của Nhà trường khi đầu tư;
 • Phối hợp tham gia, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, đảm bảo hệ thống tích hợp quản lý đào tạo hoạt động thông suốt; hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống;
 • Giám sát và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện đúng quy định, quản lý và cập nhật thông tin trên Cổng và các trang thông tin điện tử đơn vị; cấp phát hộp thư điện tử cho đối tượng sử dụng thuộc Nhà trường quản lý;
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn về CNTT và ứng dụng CNTT cho viên chức, giảng viên, sinh viên trong Trường;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị trong Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 • Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

b) Công tác truyền thông

 • Định hướng, lập kế hoạch truyền thông định kỳ và chuyên đề cho nhà trường; Xây dựng và biên tập, sản xuất tin, bài, ảnh, video, ấn phẩm về các hoạt động của nhà trường để đưa lên website trường (tiếng Việt và tiếng Anh), kênh thông tin (báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) và các hình thức truyền thông phù hợp khác (tờ rơi, sách);
 • Phối hợp và giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, với các cơ quan thông tấn, báo chí.
 • Quản lý tốt các kênh thông tin, truyền thông điện tử của nhà trường: website, facebook, zalo; kịp thời chấn chỉnh, định hướng thông tin khi có sai sót, xung đột xảy ra;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị trong Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 • Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

c) Công tác Thư viện

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn, nội quy của Thư viện; tổ chức điều phối hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; 
 • Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của Nhà trường và pháp luật;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho Thư viện viên trung tâm để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
 • Tổ chức, quản lý Thư viện viên, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của trung tâm; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
 • Phát hành các loại tài liệu học tập, nghiên cứu, giải trí với nhiều dạng hình thức khác nhau: bản in, bản điện tử, CD,…;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị trong Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.