Ngày đăng bài: 14/11/2016 08:23
Lượt xem: 4494
Danh sách nhân sự

Trung tâm Học liệu – Thư viện

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

1

Mai Quốc Trung

P.GĐ Phụ trách

ThS

mqtrung@vnkgu.edu.vn

2

Đường Ngọc Thanh

Viên chức

Cử nhân

dnthanh@vnkgu.edu.vn

3

Lê Quang Thiện

Thư viện viên

Cử nhân

lqthien.nn@vnkgu.edu.vn

4

Thái Đông Hồ

Viên chức CNTT

Cử nhân

tdho@vnkgu.edu.vn

5

Mai Như Ngọc

Biên tập viên

Cử nhân

mnngoc@vnkgu.edu.vn

6 Trần Văn Bang Viên chức CNTT Cử nhân tvbang@vnkgu.edu.vn
7 Huỳnh Thị Kim Thùy Thư viện viên Cử nhân htkthuy@vnkgu.edu.vn