Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình hệ điều hành Redhat Linux / Nguyễn Anh Tuấn b.s. [19-01-2024]Giới thiệu sơ lược lịch sử phát triển của Linux và các ứng dụng trên Linux. Hướng dẫn cách cài đặt Linux và thực hành với các ứng dụng của Linux trong quản trị dữ liệu và lập trình
Đầu mục:1
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (ch.b.), Nguyễn Viết Thông... [17-01-2024]
Đầu mục:1
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), đường lối công nghiệp hoá, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định XHCN...
Giáo trình dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy [16-01-2024]Giới thiệu kiến thức về dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường trong chế tạo cơ khí: khái niệm, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, kích thước, dụng cụ đo lường trong chế tạo cơ khí...
Đầu mục:1
Giáo trình định giá doanh nghiệp / B.s.: Trương Đông Lộc (ch.b.), Hứa Thanh Xuân, Đoàn Tuyết Nhiễn [15-01-2024]
Đầu mục:1
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về định giá tài sản; định giá bất động sản; định giá tài sản vô hình. Tổng quan về doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; phương pháp giá trị tài sản thuần; phương pháp chiết khấu dòng cổ tức; phương pháp chiết khấu dòng tiền
Giáo trình dịch vụ mạng Linux / Tiêu Đông Nhơn [15-01-2024]Giới thiệu hệ điều hành Linux và các dịch vụ DNS, FTP, Web, Mail, Proxy, Linux Security, Webmin
Đầu mục:1
Giáo trình môn nấm học / B.s.: Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Thành [08-01-2024]Giới thiệu những loài nấm tiêu biểu của từng ngành phụ, trong đó mô tả những đặc điểm sinh học của mỗi nhóm nấm thông qua những dạng khuẩn ty, cọng mang túi bào tử, các loại bào tử, tóm tắt những vòng đời với những đặc tính sinh sản hữu tính... tiêu biểu và những khác biệt rõ rệt giữa các ngành phụ
Đầu mục:20
Giáo trình an toàn lao động : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Thế Đạt [05-01-2024]
Đầu mục:1
Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động. Kĩ thuật vệ sinh lao động, an toàn điện, hoá chất, cơ khí
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / B.s.: Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức [05-01-2024]Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu 4; các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp; cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây...
Đầu mục:1